Jeunesses Socialistes

COMITE EXECUTIF

Président : Gledis Kryeziu

Secrétaire : Gucati Eliza

Coordinateur JSD & LSAP Dudelange : Dylan Ferreira

Trésorier : Dylan Ferreira

Vice-Président : Edi Paçarada

 

MEMBRES DU COMITE

Georges Sold
Marwa Hidan
Safa Hidan
Almina Selimovic
Andy Reiffers
Claire Bodry
Mara Lisarelli
Dany Moreira

Les membres des JSL s’engagent dans les mouvements et organisations démocratiques ayant comme objectif une répartition équitable des richesses.

Ils s’investissent pour une éducation moderne, pour la sauvegarde de la paix et de l’environnement, la création d’emplois, la promotion et la défense des intérêts de la jeunesse.

Ils se retrouvent entre autres dans les syndicats, les organisations luttant pour l’égalité des chances, les groupements de lutte contre le chômage, les comités des écoliers et étudiants, les organisations de jeunesse, les associations de soutien au Tiers Monde.

Leur point de rencontre, ce sont les Jeunesses Socialistes, une sous-organisation du LSAP où ils peuvent discuter leurs démarches politiques dans une ambiance amicale et démocratique.

D´Jonk Sozialisten Diddeleng sinn eng sozialistesch Jugendorganisatioun vun der LSAP an schaffen natierlech autonom un eegen Projeten an schaffen eegen Iddien aus fir déi Jonk Bierger zu Diddeleng.
Mir setzen eis fir eng sozial, gerecht an progressiv Gesellschaft an.
JSD ass net nëmmen vun senger laangjäreger aktiver Politik bekannt mat villen Prominenten Politiker déi entweder um Gemengenniveau geschafft, mä och an der Regierung aktiv eng Sozial Politik matgestalt hunn.

Eis Zil ass natierlech déi Sozial Politik weider auszebauen an eis Zäit unzepassen.
Eis Aufgab besteet fir mat den Bierger am Alter vun – bis Problematiken an der Gesellschaft oder an der Politik ze diskutéieren an eng demokratesch an gerecht Léisung fir jiddwereen ze fannen.

D’Grondwäerter vu Sozialismus, Fräiheet,

Gerechtegkeet a Solidaritéit bilden deemno Basis

an Zil vun eisem politeschen Engagement

Jonk Sozialsiten Letzebuerg