Comité

Comité 2017

Präsidentin      

Josiane Di Bartolomeo-Ries

Vize-Präsident 

Loris Spina

Vize-Präsident  

Yvan Cacao

Secrétaire

Marc Schmit

Trésorier:

Claude Bob

Membres:  

Jessica David

Alex Bodry

Feiereisen André

Luc Nobber

Steven Hansen

Claude Steffen

Schlussnuss Brit

Lazzarini Marc

Hatim Hanza

Zuang Romain

Schubert Guy

Alain Becker

Yves Goergen

FS Vertrieder

Martine Bodry

Chantal Steffen

JS Vertrieder

Jhang Chaussy