Comité

Comité 2017

Präsidentin      

Martine KOHN

Vize-Präsidenten

Loris Spina

Marc Schmit

Secrétaire

Guy Schubert

Trésorier:

Bob Claude

Membres:  

Alain Becker

Alex Bodry

Anola Bracaj

Ivan Cacao

Diogo Costa

Max Di Bartolomeo

André Feiereisen

Henri Glesener

Yves Goergen

Cyril Grün

Hamza Hatim

Claude Steffen

Nico Steffen

Tom Streff

Zuang Romain

FS Vertrieder

Chantal Steffen

JS Vertrieder

Dylan Ferreira

Jhang Chaussy