Bedenklech politesch Entwécklung am Niger: Ass Lëtzebuerg diplomatesch intervenéiert?

Neiegkeeten, Parlament, Parlamentaresch Froen

Am Niger gouf et dëst Joer schonn e puer Welle vu Verhaftungen, déi Acteuren aus der Zivilgesellschaft viséiert hunn, déi géint en neit Finanzgesetz demonstréiert hunn. Den 25. Mäerz an de 15 Abrëll 2018 goufen esou am Kader vun zwou verbuedene Manifestatiounen, 26 Persoune festgeholl, dorënner 9 Personalitéiten aus der Zivilgesellschaft. Eng eenzeg heivunner gouf bis elo eréischt fräi gelooss.

Dës Ereegnesser, déi och vun der Lëtzebuerger Zivilgesellschaft veruerteelt goufen, féieren zu méi allgemenge Suerge par rapport zur politescher Situatioun am Niger, engem Partnerland vun der Lëtzebuerger Kooperatioun.

An dem Zesummenhang wëll den LSAP-Deputéierten Marc Angel vum Ausseminister a vum Kooperatiounsminister an enger parlamentarescher Fro gewuer ginn, wat hir Appreciatioun vun der politescher Situatioun am Niger, wat hir Positioun zu den ugeschwate Verhaftungen ass an ob si diplomatesch Prozeduren ageleet hunn fir mam Niger iwwert d’Fräiloossung vun den Acteuren aus der Zivilgesellschaft ze diskutéieren. Schliisslech freet de Marc Angel wéi eng Projeten am Kader vum drëtte mam Niger ofgeschlossene Kooperatiounsprogramm ënnerstëtzt ginn, fir de Rechtsstaat, d’Meenungs-, d’Versammlungs-, d’Associatiounsfräiheet an d’Zivilgesellschaft am allgemengen ze stäerken.


 

Monsieur Mars Di Bartolomeo
Président de la Chambre des Députés
Luxembourg

Luxembourg, le 12 juin 2018

 

 

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 80 de notre règlement interne, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et européennes ainsi qu’à Monsieur le Ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire.

Au Niger, plusieurs vagues d’arrestations ont successivement ciblé des acteurs de la société civile protestant contre une nouvelle loi de finance en 2018. À la suite de deux manifestations interdites, le 25 mars et le 15 avril 2018, 26 personnes ont été arrêtées, dont neuf personnalités de la société civile ; une seule a été remise en liberté.

Ces événements, dénoncés également par la société civile luxembourgeoise, donnent lieu à des inquiétudes plus générales quant à la situation politique au Niger, pays partenaire de la coopération luxembourgeoise.

Dans ce contexte, j’aimerais poser les questions suivantes à Messieurs les Ministres :

  • Quelle est l’appréciation générale du gouvernement quant à la situation politique au Niger ?
  • Quelle est la position de Messieurs les Ministres face aux arrestations évoquées ci-dessus ? Ont-ils entamé des procédures diplomatiques pour discuter avec le Niger de la libération des acteurs de la société civile ?
  • Dans le cadre du troisième programme indicatif de coopération conclu avec le Niger, quels projets sont soutenus pour renforcer l’Etat de droit, les libertés d’expression, de rassemblement et d’association et la société civile en générale ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

Marc Angel
Député