Bachelor-Formatioun fir Chargéeën: Gëtt et Alternativen ?

D’Chargées de cours sinn e fundamentale Pilier vun eisem Educatiounssystem. Während ville Jore hu si Méiglechkeete fir Weiderbildungscourse gefuerdert fir en Diplom am Beräich vun de „Sciences éducatives“ kënnen ze kréien. Am akademesche Joer 2016/2017 huet d’Uni Lëtzebuerg no Verhandlunge mam Educatiounsministère  esou eng Ausbildung, genannt „Track 2“ ugebueden. Praktesch gesinn, gëtt et bei dëser Formatioun awer e puer Problemer.

An dem Kontext wëllen d’LSAP-Deputéiert Simone Asselborn-Bintz a Georges Engel elo an enger parlamentarescher Fro vum zoustännege Minister gewuer ginn, ob den Zougangsexamen zu dëser Formatioun adaptéiert ass fir Persounen, déi scho vollzäit am Secteur schaffen. Schliisslech hätten an deenen zwee éischte Joren nëmme ronn 20 Leit dësen Test bestanen.

Weider wëllen déi zwee Politiker wëssen, ob et stëmmt, dass dëst Joer, d’Persounen déi den Examen wollte maachen, eréischt a leschter Minutt Bescheed gesot kruten, dass d’Formatioun net ugebuede gëtt, a wa jo, wat d’Grënn heifir sinn, ob d’Kandidaten net hätte missen éischter benoriichtegt ginn an ob d’Formatioun dann awer d’nächst Joer ugebuede gëtt.

Schliisslech froen de Georges Engel an d’Simone Asselborn-Bintz ob de Minister sech net kéint eng aner Formatioun fir Chargéeë mat enger 1e oder enger 13e virstelle fir e Bachelor-Diplom ze kréien, fir déi ee keen Zougangsexame misst maachen an déi d’praktesch Erfarunge vun de Leit géif direkt unerkennen.


Monsieur Mars Di Bartolomeo
Président de la Chambre des Députés
Luxembourg

Luxembourg, le 17 juillet 2018

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 80 de notre règlement interne, nous vous prions de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.

Les chargés de cours représentent un pilier fondamental de notre système éducatif. Depuis de nombreuses années, ils ont réclamé des possibilités de formation en cours d’emploi pour obtenir le diplôme en sciences éducatives. Pour l’année académique 2016/2017, une telle formation, nommé le « Track 2 », a finalement été offerte par l’Université du Luxembourg, après des négociations avec le Ministère de l’Education. En pratique, cette formation ne reste cependant pas sans problèmes.

Dans ce cadre, nous souhaitons poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre :

  • Durant les deux premières années de formation, seulement une vingtaine de personnes ont réussi à l’examen d’entrée à la formation. Face à ces chiffres, Monsieur le Ministre estime-t-il que l’examen d’entrée est adapté à des personnes qui travaillent déjà à plein temps dans le secteur ?
  • Il nous revient que les personnes qui se sont présentées à l’examen cette année ont été prévenues en dernière minute que la formation ne sera finalement pas offerte cette année.
    • Monsieur le Ministre peut-il confirmer cette information?
    • Dans l’affirmative, pourquoi la formation ne sera-t-elle pas offerte?
    • Monsieur le Ministre n’est-il pas d’avis qu’il aurait fallu prévenir les candidats dans un délai raisonnable, et non seulement une journée avant l’examen d’entrée?
  • La formation sera-t-elle offerte de nouveau l’année prochaine?
  • Monsieur le Ministre peut-il s’imaginer d’offrir aux chargés de cours ayant un diplôme de fin d’études secondaires une autre possibilité d’obtenir le diplôme de bachelor par une formation en cours d’emploi qui ne nécessite pas d’examen d’entrée et qui reconnaît directement les connaissances pratiques des chargés de cours?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre haute considération.

Georges Engel                                                           Simone Asselborn-Bintz

Député                                                                                 Députée

Facebook
Twitter